Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Strefa wiedzy

Publikacje VDA

Artykuł ma na celu przybliżenie tematu popularnych standardów wydawanych przez niemiecką organizację VDA. 

VDA QMC (Verband der Automobilindustrie Quality Management Center) to niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego, w którym współpracują m.in. przedstawiciele OEM i ich dostawcy. Organizacja zajmuje się rozwojem metod i systemów zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej.  

Grupa angażuje się m.in. w publikację standardów jakościowych, które dopasowane są do najnowszych technologii.   

Co oznaczają poszczególne kolory okładek publikacji od VDA QMC?  

Zanim zaczniemy omawiać poszczególne podręczniki w ramach wprowadzenia chcieliśmy zwrócić uwagę na kolory książek wydawanych przez VDA.   

Żółta – oznacza wersję projektową grupy VDA QMC danej publikacji tak zwany Yellow Print. Może być to aktualizacja już istniejącego standardu lub zupełnie nowy tom. Jest to wersja bezpłatna, publikowana w wersji elektronicznej na stronie VDA.   

Przed wydaniem ostatecznej wersji podręcznika wraz z Yellow Printem na oficjalnej stronie udostępniana jest formatka i dane do wysyłania uwag, komentarzy (przeważnie na składanie informacji zwrotnych są 3 miesiące).    

Po zakończeniu etapu zbierania feedback’u analizowane są wszystkie uwagi i wprowadzane ostateczne poprawki w nowej publikacji, a na koniec wydawany jest nowy podręcznik z czerwoną bądź niebiesko-złotą okładką.     

Czerwona – tą okładkę posiadają książki, które zawierają wymogi do systemów zarządzania jakością i aspektów technicznych tych wymagań.    

Niebiesko-złota – okładkę w kolorze niebieskim z poziomym złotym pasem posiadają publikacje głównie z wytycznymi (oczywiście CSR poszczególnych klientów mogą narzucić wymóg korzystania z tych publikacji), które w odróżnieniu od czerwonych tomów są bardziej zorientowane na opisy techniczne procesów. Można zauważyć również, że te rekomendacje często poruszają aspekt związany z zarządzaniem dostaw lub kontekst marketingowo-techniczny.   

Niebiesko-złote tomy ukazywały się od około 2000 roku do około 2010 i poza aktualizacjami istniejących podręczników nowe tomy w tym kolorze nie będą już publikowane.   

Poniżej przedstawiamy spis publikacji VDA

Wszystkie podręczniki możesz znaleźć również na oficjalnej stronie VDA.

Czerwone podręczniki:

Nazwa podręcznikaEdycja, rok wydaniaZakres Nasze szkolenia
VDA 1 Documented Information and Retention
PL: VDA 1 – Udokumentowana informacja i jej przechowywanie
ed. 4, 2018
Podręcznik koncentruje się na opisie postępowania w ramach nadzoru i przechowywanie informacji i dokumentacji. Jego celem jest ograniczenie zakresu archiwizacji do niezbędnego dla spełnienia wymogów prawnych, upraszczając w ten sposób aby stosowanie wytycznych określało jasne granice i specyfikację dla organizacji.
Krytyczne elementy dotyczące charakterystyk specjalnych z edycji 3 zostały wyodrębnione do osobnego podręcznika VDA SC. Tekst należy rozumieć jako wytyczne. Zgodnie z wytyczną, jej stosowanie jest dobrowolne. Jeśli jednak jest on stosowany lub przywoływany, opisane wymagania muszą zostać spełnione.

 

Najważniejsze elementy:
 • Specyfikacje – wytyczne dla definiowania wymagań w zakresie infrastruktury, budynków i pomieszczeń w których będą przechowywane dane projektowe,
 • tabele z jasnymi wytycznymi dla okresów przechowywania w zależności od rodzaju dokumentacji technicznej oraz typu funkcji/cech wyrobu jakie wytwarzamy lub projektujemy.
VDA 2 Securing the Quality of Supplies Production process and product approval (PPA)
PL: VDA 2 Zapewnienie jakości dostaw. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA)
ed. 6, 2020
W podręczniku opisana jest standaryzacja uzgodnień pomiędzy organizacją i klientem dotyczących zakresu, treści i harmonogramu procedury zatwierdzania części do produkcji w celu usprawnienia współpracy.

 

Najważniejsze elementy:
 • Poziomy zwolnienia i zatwierdzenia,
 • zakresy dla dokumentacji powiązanych z samooceną organizacji, które jednocześnie kładą nacisk na odpowiedzialność wykonawczą organizacji za przygotowanie odpowiednich dokumentów projektowych,
 • opis ‘’Trigger Matrix”,
 • odpowiedzialność organizacji za tworzenie wszystkich wymaganych dokumentów projektowych,
 • dowody na wykonanie procesu PPA zharmonizowane z AIAG.

 

VDA 3.1 Reliability Assurance of Car Manufactures and Suppliers
PL: VDA 3.1 Zapewnienie niezawodności producentów i dostawców samochodów
ed. 4, 2019
Tom 3.1 w całości dotyczy tematu niezawodności a co za tym idzie dotyczy również zarządzania przedsiębiorstwem, osób odpowiedzialnych i ich pracowników na wszystkich etapach produktu i projektu, od stworzenia produktu do wycofania z eksploatacji.

 

Najważniejsze elementy:
 • Struktury organizacyjne dla integracji środowiska kontroli niezawodności,
 • rozkład na fazy cykl życia produktu,
 • definiowanie zespołu oraz wymaganych kompetencji,
 • identyfikacja wymagań dla produktu i procesu,
 • narzędzia i zadania wymagane dla zapewnienia niezawodności produktu (VDA 3.2),
 • macierz odpowiedzialności.
VDA 3.2 Reliability Assurance of Car Manufactures and Suppliers
PL: VDA 3.1 Zapewnienie niezawodności producentów i dostawców samochodów
ed. 4, 2016

Celem podręcznika jest przedstawienie praktycznych metod zapewnienia niezawodności, które mogą być wykorzystane zarówno przez producentów OEM, jak i ich dostawców w łańcuchu dostaw. Niniejszy tom dzieli się na dwie części, z czego pierwsza opisuje zarządzanie i zapewnienie niezawodności w fazie projektowania, a druga część opisuje systematyczne metody zapewnienia niezawodności, poparte praktycznymi przykładami zastosowania.

 

VDA 3.3 Reliability Assurance Case Studies in the Reliability control loop
PL: VDA 3.3 Studia przypadków zapewnienia niezawodności w pętli kontroli
ed. 1, 2019

Tom 3.3 został stworzony, aby ułatwić praktyczne wprowadzenie do tematu inżynierii niezawodności i służy jako uzupełnienie dla tomów 3.1 i 3.2. Jest on oparty o kluczowe pytania i przykłady w celu wprowadzenia do pracy nad niezawodnością w cyklu życia produktu w branży motoryzacyjnej i u dostawcy. Publikacja pokazuje powiązania i współzależności kluczowych metod, przepływów danych i informacji na różnych etapach pracy nad niezawodnością w cyklu życia produktu. Celem jest zilustrowanie praktycznego zastosowania, interakcji i zrozumienia standardowych metod w pętli kontroli niezawodności z punktu widzenia producenta OEM i dostawcy.

VDA 4 Quality Assurance in the Process Landscape
PL: VDA 4 – Zapewnienie jakości na mapie procesów
ed. 3, 2021
Publikacja VDA 4 jest zbiorem i metod i narzędzi wykorzystywanych w ramach wymagań VDA dla zarządzania jakością. W ostatnich latach część z nich zostało wyodrębnione na rzecz osobno opracowanych podręczników:
4.1 – ogólny przegląd metod, podstawowych narzędzi, procesów rozwojowych,
4.2 – analizy ryzyka: FTA – analiza drzewa wad, FMEA – analiza przyczyn i skutków wad, SWOT (mocne strony – słabe strony – szanse – zagrożenia),
4.3 – metody: DFMA – projektowanie dla produkcji i montażu, DMU – makieta cyfrowa, Doe – projektowanie eksperymentów, analiza wykonalności produkcji, POKA YOKE, QFD – wdrażanie funkcji jakości, TRIZ, projektowanie ekonomicznego procesu i kontrola procesu, metoda 8D, metoda 5 why, wybór profilaktycznych metod zarządzania jakością,
4.4 – modele procesów: Six Sigma, DFSS – projekt dla Six Sigma, proces tolerancji przemysłowej.

 

Najważniejsze elementy:
 • Integracja rozdziału na temat metody 5 Why,
 • integracja modelu wyboru metody z poprzedniego tomu VDA 14,
 • podsumowania metod FMEA i 8D ze względu na ich przeniesienie jako szczegółowe, niezależne tomy VDA,
 • integracja dalszego rozwoju i nowych spostrzeżeń dla różnych opisów metod,
 • rozpuszczenie struktury segregatora: Ten tom jest teraz dostępny jako monografia dostępna w czterech sekcjach, co poprawia przejrzystość i ułatwia odwoływanie się.
AIAG & VDA FMEA Handbook
ed. 1, 2019
drugi druk – 2022 (uwzględnia poprawki w erracie).
Podręcznik powstał dzięki współpracy AIAG oraz VDA. Organizacje te połączyły swoje wymagania w jeden ogólny standard dotyczący analizy potencjalnych rodzajów i skutków wad. Opisano w nim wytyczne dotyczące wykonywania PFMEA, DFMEA i FMEA-MSR, które ma powiązanie z Functional Safety (ISO 26262).

 

Najważniejsze elementy:
 • Odpowiedzialność zarządu za ryzyko,
 • rola moderatora i jego kompetencje w zespole interdyscyplinarnym,
 • nowe schematy przebiegu analizy ryzyka (tzw. 7 kroków),
 • nowe formularze,
 • tabele S, O, D,
 • metoda 5T,
 • wskaźnik AP (zamiast RPN), który bazuje na algorytmie z nadanymi wartościami poszczególnych ocen S, O i D.
To szkolenie jest też dostępne w różnych wariantach, z podziałem na:
różne rodzaje FMEA (PFMEA, DFMEA, LFMEA, rPFMEA, UFMEA itp.)
branże i jej wymagania
uczestników (np. kierownictwo, osoby zaawansowane).
VDA 5 Capability of Measurement Processes.
PL: VDA 5 Badanie zdolność systemów i procesów pomiarowych.
ed. 3, 2021
Podręcznik VDA 5 opisuje rozbudowane podejście do badania zdolności systemów (przyrządów) i procesów pomiarowych opartych na ryzyku. W podręczniku opisane są badania typowe oraz badania dla innych niepewności. VDA 5 ma na celu połączyć główne wymagania stosowanie do weryfikacji i walidacji sprzętu kontrolno-pomiarowego. Podręcznik ma zastosowanie nie tylko dla kontroli tj. badanie geometrii ale również dla testów destrukcyjnych i innych indywidualnych przypadków. Podręcznik opisuje również praktyczne zastosowanie procedur dla analizy systemów pomiarowych oraz obliczenia niepewności pomiaru.
W 2021 roku podręcznik VDA 5 został gruntownie zrewidowany. Niniejsza publikacja posiada także wydania uzupełniające.
Trzecie wydanie podręcznika zawiera między innymi takie elementy:
 • Ujednolicone pojęcia na podstawie VIM i ISO 3534-1,
 • przejrzystość w procesie od planowania systemu pomiarowego do przydatności procesów pomiarowych i kontrolnych,
 • strategie harmonizacji z AIAG Core Tool MSA (wydanie czwarte),
 • zalecenia dotyczące zamówień systemów pomiarowych (np. specyfikacje istotnych warunków zamówienia),
 • możliwość przenoszenia dowodów przydatności,
 • postępowanie z nieodpowiednimi systemami/procesami pomiarowymi,
 • postępowanie z małymi tolerancjami („Dokładne tolerancje”, skrót „FT”, regulacja FT),
 • postępowanie w przypadku niewystarczającej liczebności próby w badaniach „systemu pomiarowego” i „procesu pomiarowego”,
 • postępowanie w przypadku małych serii w produkcji przedseryjnej i partii produkcyjnych w rozwoju i produkcji,
 • ocenę bieżącej przydatności poprzez pomiary stabilności,
 • metody obliczania niepewności pomiarowej pozostawiono w dużej mierze bez zmian,
 • uzupełnienia obliczeń o małe tolerancje, tolerancje jednostronne oraz procedury obliczeń atrybutywnych,
 • korekty wskaźników i obliczania liniowości w metodach obliczania niepewności pomiarowej liczeń atrybutywnych.
Volume 5.1 Traceable Inline Measuring Technology.
PL: Identyfikowalna technologia pomiarowa Inline.
ed. 2, 2024Podręcznik VDA 5.1 stanowi uzupełnienie dla tomu VDA 5 (badanie zdolności systemów (przyrządów) i procesów pomiarowych) i zawiera opis ośmioetapowego modelu systemu pomiarów na linii stanowiąc holistyczną perspektywę procesu, od planowania kontroli po koniec użytkowania.
VDA 5.2 – Capability of Measurement Processes for the Torque Inspection on Bolted Joints
PL: VDA 5.2 Zdolność procesów pomiarowych do kontroli momentu obrotowego w połączeniach śrubowych
ed. 1, 2013Podręcznik jest uzupełnieniem publikacji VDA 5 z 2011 roku. W publikacji opisano w jaki sposób określić zdolność procesu pomiarowego w produkcji nadwozia samochodu.
VDA 6.1 QM System audit, Serial Production
PL: VDA 6.1 Audit system zarządzania jakością, produkcja seryjna
ed. 5, 2016Podręcznik VDA 6.1 to uzupełnienie wymagań normy ISO 9001 o wymagania dedykowane przemysłowi motoryzacyjnemu. Celem publikacji jest pomoc w identyfikacji luk i poprawa wydajności organizacji. Wytyczne w podręczniku dotyczą ogólnego zarządzania jakością jak i również wyrobu i procesu pomiędzy, którymi zachodzą interakcje.
VDA 6.2 QM System Audit – Services
PL: VDA 6.2 Audyt systemu zarządzania jakością – Usługi
ed. 3, 2017
Podręcznik VDA 6.2. zawiera zbiór wymagań dla organizacji usługowych w przemyśle motoryzacyjnym. Publikacja została zaktualizowana w oparciu o nowe wydanie ISO 9001:2015. Standard ten został dostosowany do wszystkich organizacji, które dostarczają usługi w cyklu życia wyrobu, a więc wpływają na wyroby motoryzacyjne oraz jakość serwisu.
VDA 6.3 Process Audit
PL: VDA 6.3 Audit procesu

 

ed. 4, 2023
Standard opisuje metodę prowadzenia auditu procesu w przemyśle motoryzacyjnym. Podane są w nim różne wymagania dla wewnętrznych i zewnętrznych auditorów procesu.
Opisana w podręcznika metoda polega na analizie i ocenie możliwości procesu podczas opracowywania produktu i faz jego wdrażania oraz na analizie jego potencjału. Zaktualizowana wersja wprowadziła trochę zmian. Podkreślono w niej rozróżnienie auditu procesu od auditu systemu oraz uwzględniono aktualne wymagania IATF.

 

Najważniejsze elementy:
 • Pytania auditowe, struktura/wygląd kwestionariusza,
 • systemy ocen (A, B, C) i modele oceny dla poszczególnych pytań,
 • zasady degradacji,
 • wymagania w zakresie działań zakupowych,
 • wymagania względem kompetencji auditora,
 • słownik dla wszystkich tomów VDA,
 • uwzględnienie aspektów oprogramowania w katalogu pytań.
VDA 6.4 QM System Audit – Production equipment
PL: VDA 6.4 Audyt systemu zarządzania jakością – wyposażenie produkcyjne
ed. 3, 2017Ta publikacja opisuje kluczowe wymagania i podstawowe warunki efektywnego systemu zarządzania jakością, a także dostarcza konkretnych zaleceń i skutecznych praktyk dla utrzymania najwyższej jakości sprzętu i narzędzi produkcyjnych. VDA 6.4 wspiera współpracę między przemysłem motoryzacyjnym a przemysłem produkcyjno-sprzętowym.
VDA 6.5 Product Audit
PL: VDA 6.5 Audit wyrobu
ed. 3, 2020
Podręcznik opiera się na wymaganiach ISO 19001 „Guidelines for auditing management system” (PL: wytyczne dla auditowania systemów zarządzania) i zawiera wytyczne dla przeprowadzenia auditów wewnętrznych i zewnętrznych produktów.
Audit wyrobu pozwala na ocenę poziomu jakości produktów wytwarzanych wewnętrznie/zewnętrznie w łańcuchu procesowym z perspektywy klienta. A więc stosowanie się do wymagań VDA 6.5 pozwala uzyskać obiektywną i precyzyjną ocenę produkowanego wyrobu i pozwala na zapewnienie jego wysokiej jakości.

 

Najważniejsze elementy:
 • Program i plan auditu,
 • przeprowadzanie auditu,
 • raport z auditu,
 • wymagania dla auditora,
 • działania następcze po audicie,
 • dokumenty referencyjne,
 • słownik pojęć,
 • system ocen (A, B, C) i oceny dla poszczególnych pytań.
VDA 6.7 Process Audit – Production Equipment
PL: VDA 6.7 Audyt procesu – wyposażenie produkcyjne
ed. 3, 2020
W niniejszej publikacji zebrano wytyczne dotyczące auditu procesu dla wyposażenia produkcyjnego.
Podręcznik ma na celu pomoc w wyborze potencjalnych dostawców poprzez analizę ich potencjału.

 

Najważniejsze elementy:
 • Katalog pytań z kryteriami oceny,
 • wytyczne dotyczące kwalifikacji auditorów procesu,
 • sposoby przygotowywania, przeprowadzania, oceny i działań następczych w związku z auditami procesu itp.
 • diagram ŻÓŁWIA,
 • samoocena dostawców i dodatkowe pomocnicze formularze.
VDA 9 Quality Assurance Emissions and Fuel Consumption
PL: VDA 9 Zapewnienie jakości emisji i zużycia paliwa
ed. 4, 2020W związku z wprowadzeniem przez Unie Europejską nowych restrykcji dla emisji spalin VDA wydało podręcznik opisując badania emisji spalin dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych.
VDA 16 Decorative surfaces of accessories and functional parts in the exterior and interior areas of automobiles
PL: VDA 16 Powierzchnie dekoracyjne wyposażenia i części funkcjonalnych na zewnątrz i wewnątrz samochodów
ed. 3, 2016
Podręcznik zawiera informacje dotyczące specyfiki stopnia właściwości istotnych cech dla powierzchni samochodowych (wewnętrznych oraz zewnętrznych). Jego celem jest polepszenie komunikacji w łańcuchu dostaw przez jasne określenie standardów oraz zmniejszenie defektów w przypadku kontroli części dekoracyjnych.

 

Najważniejsze elementy:
 • Specyfikacja stanowisk kontrolnych (m.in. oświetlenie, otoczenie) oraz standaryzowany katalog wad,
 • definicja stref A-D z opisem ich granic,
 • tablice niezgodności (charakterystyczne wady z kryterium akceptacji produktu),
 • wymagania w zakresie działań zakupowych.
VDA 19.1 Inspection of Technical Cleanliness
PL: VDA 19.1 Kontrola czystości technicznej
ed. 2, 2015
Podręcznik stanowi uszczegółowienie dla wymagań zawartych m.in. w ISO 16232 i jego celem podręcznika jest ustandaryzowanie wytycznych dla czystości technicznej w motoryzacji. Zawiera on ustalenia w zakresie kontroli czystości oraz doboru metod kontroli w zależności od rodzaju klasy ISO i unikalnych wymagań produktu/procesu.
VDA 19 może być stosowany do przeprowadzania, dokumentowania i interpretacji kontroli czystości.

 

Najważniejsze elementy:
 • Informacje do przygotowania specyfikacji czystości,
 • podstawowe metody i procedury analizy czystości części,
 • metody kontrolne dla różnych charakterystyk zanieczyszczeń i specyfikacji czystości,
 • kryteria do wykluczenia części z kontroli czystości,
 • procedury ekstrakcji (pobierania próbek za pomocą cieczy),
 • filtry analityczne,
 • interpretacja wyników i postepowanie,
 • dokumentacja (tabele, protokoły itp.),
 • studium przypadku.
VDA 19.2 Technical cleanliness in assembly
PL: VDA 19.2 Czystość techniczna podczas montażu
ed. 1, 2010

VDA 19.2 skupia się na procesie produkcji i wytworzenia wyrobu gotowego lub półwyrobu w zakresie wymagań dla otoczenia, logistyki personelu i osprzętu produkcyjnego. Wprowadza wytyczne dotyczące czystości podczas realizacji procesów montażowych, podając zarazem zestaw charakterystyk i zasad.

 

Najważniejsze elementy:

 •  Zastosowanie i wdrożenie,
 •  klasy czystości CG0- CG03 ze szczegółowym ich opisem i wyspecyfikowaniem,
 • projektowanie czystości technicznej,
 • podstawowe zasady kontrolowania,
 • wytyczne dla: środowiska, logistyki, personelu, wyposażenia montażowego,
 • czynniki wpływające na czystość,
 • dokumentacja,
 • studium przypadku.
VDA 8D – Problem Solving in 8 Disciplines
PL: VDA 8D – Rozwiązywanie problemów w 8 dyscyplinach
ed. 1, 2018
Standard ten opisuje zastosowanie metody 8D w celu rozwiązywania problemów. Podręcznik nie opisuje ogólnego procesu reklamacyjnego, który opiera się o raport 8D. Zwraca uwagę na wymóg stosowania się do terminów i czasów realizacji dla kolejnych etapów PSP.
Warto wiedzieć, że ten sam proces, narzędzia i procedury dotyczące rozwiązywania problemów opisane zostały w dokumencie od AIAG pt.:”CQI-20 Problem solving”. Oba dokumenty są ze sobą ujednolicone.

 

Najważniejsze elementy:
 • Rola przywództwa przy rozwiązywaniu problemów,
 • zastosowanie metody,
 • wymagania organizacji,
 • kryteria samooceny i oceny,
 • szczegółowe omówienie każdego D (każdej dyscypliny),
 • wykazanie przykładowych zadań które są „zjadaczem czasu”,
 • trzypoziomowy podział kompleksowości i składowych procesu 8D,
 • wykazanie strategii wymagań VDA vs metoda 8D,
 • wykazanie mapy zależności pomiędzy kolejnymi etapami 8D,
 • dodanie schematów opisowych i schematów graficznych dla lepszego zrozumienia metody.
VDA ACSMS Automotive Cybersecurity Management System Audit
PL: VDA Audit systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem
ed. 1, 2020
Ten tom VDA definiuje kwestionariusz i schemat ocen, które można zastosować do audytu systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem.
VDA Agile Collaboration
PL: VDA Zwinna współpraca
ed.1, 2021Publikacja VDA zawiera zalecenia działań dla współprac zewnętrznych szczególnie w perspektywie technologicznej. Opisano w niej zestawy narzędzi, sposoby komunikacji, praktyczne przypadki, techniki umożliwiające najlepsze wyniki dla tego modelu współpracy.
VDA EOS – Electrical Overstress in the Automotive Industry
PL: VDA EOS – Przeciążenia elektryczne w branży motoryzacyjnej

 

ed.1, 2020Niniejszy tom VDA zawiera instrukcje postępowania z awariami wykazującymi oznaki przeciążenia elektrycznego w łańcuchu dostaw. Przedstawia on w szczególności kompleksową procedurę postępowania w przypadku takich awarii i przy życiu przykładów podaje wskazówki dotyczące lokalizacji przyczyny źródłowej
VDA Lessons Learned
PL: VDA Wyciągnięte wnioski/dobre praktyki

 

ed. 1, 2018
W niniejszym podręczniku zdefiniowano pojęcię „lessons learned”, które jest używany w wymaganiach kilku standardów (VDA 6.3, IATF 16949, itd.), bez szczegółowego wyjaśniania.
Publikacja skupia się na zdefiniowaniu minimalnych wymagań i wykorzystaniu wiedzy zdobytej na doświadczeniu w celu doskonalenia kompetencji i zachowań pracowników, a tym samym ciągłej optymalizacji produktów, procesów i systemów. Niezbędne jest zebranie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń i zdarzeń, na przykład związanych z usterkami, reklamacjami lub innymi incydentami.
VDA Product Integrity
PL: VDA Integralność produktu
ed. 2, 2021Celem niniejszego tomu jest lepsze zrozumienie bezpieczeństwa produktu i zgodności produktu – połączonych pod pojęciem „integralności produktu”.
VDA Product Compliance System 
PL: VDA  System zgodności produktów 

 
ed.1, 2023 Podręcznik przedstawia wytyczne dla systemu zgodności produktu, który służy do minimalizowania potencjalnego ryzyka już na wczesnym etapie produkcji. Publikacja zawiera zalecenia, które umożliwiają lepszą komunikację oraz spełnienie zgodności produktu dla całego łańcucha dostaw. Niniejszy tom stanowi uzupełnienie podręcznika VDA Product Integrity. 

Najważniejsze elementy: 

 • podstawowe elementy PCS,  
 • konkretne przykłady wdrożeń. 

 

 

Niebiesko-złote podręczniki:

Nazwa podręcznikiEdycja, rok wydaniaZakresNasze szkolenia
VDA Automotive SPICE for Cybersecurity
PL: VDA Motoryzacyjny SPICE dla cyberbezpieczeństwa
ed.1, 2021Automotive SPICE to model oceny procesów, który w połączeniu z odpowiednią metodą oceny pomaga zidentyfikować ryzyko produktowe związane z procesami. Aby włączyć procesy związane z cyberbezpieczeństwem do sprawdzonego zakresu Automotive SPICE, dodatkowe procesy zostały zdefiniowane w Modelu Odniesienia i Oceny Procesów dla Inżynierii Cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity PAM).
Automotive SPICE Guideline
PL: Wytyczne SPICE dla branży motoryzacyjnej
ed. 2, 2023 Podręcznik zawiera informacje na temat obiektywnej oceny procesów i późniejszego ich doskonalenia na poziomie projektu i organizacji. Jest to zbiór wskazówek i zaleceń, które zwiększają porównywalność wyników oceny. Niniejszy podręcznik został zaktualizowany w oparciu o Model Oceny Procesów Automotive SPICE 4.0. W efekcie dodano nowe domeny takie jak rozwój sprzętu i uczenie maszynowe. Publikacja ta ma na celu wspieranie dojrzałego i zrównoważonego rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym. 

*Istnieje również wersja podręcznika dla  asesora– ,,Automotive SPICE Guideline Assessor”. 

VDA: Customer specific requirements
PL: VDA Specyficzne wymagania klienta
ed. 2, 2018Niniejszy tom może być stosowany konsekwentnie w całym łańcuchu dostaw dzięki strukturze treści bazującej na ISO 9001 oraz IATF 16949. Długoterminowym celem tej publikacji dla łańcucha dostaw przemysłu motoryzacyjnego jest idealne zharmonizowanie wymaganych uzasadnień IATF 16949.
VDA FFA Field Failure Analysis & Audit Standard
PL: VDA FFA Analiza części wadliwych z rynku i standard auditu
ed. 2, 2018
Podręcznik opisuje analizę wad zwrotów z rynku (tzw. wad z eksploatacji).
Obecna wersja standardu VDA FFA łączy poprzednią 1. wersję (z 2009) ze standardami i wymaganiami dla auditów (z 2011).
W drugim wydaniu można zauważyć zwiększenie znaczenia FFA w łańcuchu dostaw, przez co podręcznik zawiera wiele udoskonaleń dla analizy reklamacji i zawiera elementy best practices.

 

Najważniejsze elementy:
 • Status i strategia badań FFA,
 • przykładowe wytyczne i przewodnik po procesie NTF (No Trouble Found);
 • proces Problem Solving,
 • wskaźniki wydajności,
 • proces ciągłego doskonalenia,
 • aspekty logistyczne,
 • audit – wymagania dla auditorów, kwestionariusz auditu.
VDA MLA Maturity level assurance for new parts
PL: VDA MLA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części
ed. 3, 2022
Celem stosowania wytycznych opisanych w VDA MLA jest uzyskanie jak najwyższego poziomu jakości w fazie projektowania produktu i procesu. Te działania skupiają się przede wszystkim na ocenie dojrzałości projektu w ramach postępu projektu dla nowych części. Istotnym aspektem tej publikacji jest uregulowanie współpracy na wszystkich etapach łańcucha dostaw, przy równoczesnej integracji wszystkich zaangażowanych w łańcuch dostaw podmiotów.
Niniejszą publikację można powiązać ze standardem VDA RPP (Robust Production Process), jednocześnie VDA MLA stanowi rozszerzenie wcześniejszych metod planowania jakości z wyprzedzeniem i może zostać zintegrowana z podstawowymi wymaganiami (np. IATF 16949) oraz metodami już opublikowanymi (np. APQP, PPA, PM).
Podręcznik został zaktualizowany, ponieważ zaczęto kłaść większy nacisk na wykorzystywanie oprogramowania w maszynach oraz wymagania dotyczące zapewnienia poziomu dojrzałości w ramach zwinnego rozwoju produktu.

 

Najważniejsze elementy:
 • Przebieg MLA,
 • ocena ryzyka,
 • klasyfikacja ryzyka,
 • próbki A, B, C, D (definicje i przypisywanie do poziomów dojrzałości),
 • kryteria pomiarowe,
 • komunikacja w łańcuchu dostaw.
VDA Product Manufacturing and Delivery – Robust Production Process
PL: VDA Wytwarzanie i dostawa wyrobu – solidny proces produkcyjny.
ed. 1, 2007
dodruk 2019
VDA RPP ma na celu wskazanie wymogów mających zapewnić solidne procesy produkcyjne, czyli procesy które są wydajne, zapewniają produkty wolne od wad oraz są zgodne z wymaganiami. W podręczniku opisano wdrożenie, ocenę procesów produkcyjnych odpornych na różne czynniki zakłócające oraz sposoby ich ulepszania.

 

Najważniejsze elementy:
 • Założenia Robust Production Proces (kultura organizacyjna, funkcja jakościowa, logistyka, zarządzanie ryzykiem),
 • opis standardów dla solidnych procesów,
 • metody i narzędzia do oceny procesu,
 • listy kontrolne,
 • przykłady.
VDA SC Special Characteristics
PL: VDA Charakterystyki specjalne
ed. 2, 2020
Ta publikacja jest kolejną aktualizacją gdzie poprzednik był wydany (2011). VDA SC druga rewizja jest wskazywana jako rekomendacja dla praktycznego użycia charakterystyk krytycznych i ważnych przy jednoczesnym przestrzeganiu warunków ramowych określonych w standardach i przepisach. Zaktualizowano dodatkowe zmiany w linkach do norm i tomów VDA.
Głównymi powodami aktualizacji była zmiana w powiązanych wydaniach:
VDA 1 (4edt.)
IATF 16949: 2016 oraz 1 wydanie podręcznika FMEA AIAG&VDA. W szczegółowy sposób został opisany proces dekompozycji nazywany też „roll out’em” charakterystyk specjalnych z poziomu systemu (pojazdu) poprzez kolejne fazy projektu – tutaj przykład przeprowadza nas przez strategię Vda MLA aż do poziomu komponentu
Wskazuje integracje charakterystyk z SEV oraz załącznikiem D1 w podręczniku do FMEA AIAG&VDA.
Dodatkowo znajdziemy różne przykłady w aspekcie funkcji produktu (podsystemu) w ramach jego funkcjonalności i zależności.
Dopełnieniem będzie fakt że są wskazany przykłady opisywania na rysunkach.
VDA Specification Standard Structure
PL: VDA Standardowa Struktura Specyfikacji
ed. 1, 2007
Ten tom opisuje wynik wspólnego porozumienia w sprawie znormalizowanej struktury specyfikacji komponentów (CS) pomiędzy producentami samochodów (OEM) a dostawcami. Produkcja ustandaryzowanych specyfikacji technicznych u producenta OEM i/lub dostawcy nie jest częścią tego tomu VDA.
Celem procedury i struktury opisanej w tym tomie jest uzyskanie możliwie jasnego i pełnego profilu wymagań dla produktu, a wraz z nim również dla jego procesu produkcyjnego, poprzez systematyczne kontrolowanie wszystkich wymagań stawianych produktowi.
VDA Standardized Process for Handling Customer Complaints
PL: VDA Standardowy proces obsługi reklamacji klientów
 
ed. 2, 2020
Książka uwzględnia doświadczenie i wiedzę zdobytą między innymi w związku z wdrożeniem tomu VDA – Rozwiązywanie problemów w 8 dyscyplinach itp. Podręcznik ma na celu ułatwienie producentom i dostawcom z branży motoryzacyjnej dostosowania się do wspólnego procesu rozpatrywania reklamacji klientów. W związku z tym, niniejszy tom VDA dotyczy nowych technologii, procesów biznesowych i usług, które przeszły znaczący dalszy rozwój od 2009 roku.

 


Data aktualizacji wpisu: 13.05.2024.

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.