Menu
Odwiedź nas również na:
Facebook
Centrum klienta
Facebook

Regulamin szkoleń otwartych

§ 1 Postanowienia ogólne

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator  – PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp. J., ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, NIP: 8971735808

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w szkoleniu otwartym oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za szkolenie.

Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w szkoleniu otwartym, za którą uiszczona będzie opłata z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie otwarte (szkolenie) – szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem https://proqual.pl/oferta/szkolenia-otwarte/ oraz realizowane we wskazanym tam terminie.

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu otwartym należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego przy wybranym szkoleniu otwartym na stronie www.proqual.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia otwartego, po upływie tego terminu zgłoszenie jest możliwe przez uprzedni kontakt z Organizatorem.

Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie jego przyjęcia drogą elektroniczną na podany adres e-mail Zamawiającego.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia otwartego

Zamawiający ma prawo zrezygnować z wzięcia udziału w szkoleniu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku nieobecności zgłoszonej osoby lub osób na całym szkoleniu otwartym lub jego części, nie będą zwracane koszty udziału w szkoleniu.

Rezygnację należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoleniaotwarte@proqual.pl. Rezygnacja jest skuteczna, o ile jej otrzymanie zostanie drogą elektroniczną potwierdzone przez Organizatora.

§ 4 Zmiany terminu i odwoływanie szkolenia przez Organizatora

Organizator ma prawo odwołania szkolenia do 4 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

Organizator może wyznaczyć nowy termin odwołanego szkolenia.

Jeżeli Zamawiający zgodzi się na nowy termin szkolenia nie jest wymagane przesłanie kolejnego zgłoszenia z nową datą szkolenia.

Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na nowy termin szkolenia, wszelkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone.

Informacje dotyczące odwołania lub zmiany terminu szkolenia zostaną przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres podany przy zgłoszeniu.

§ 5 Warunki płatności

Cena każdego szkolenia otwartego podana jest na stronie www.proqual.pl lub w ofercie cenowej przesyłanej na życzenie Zamawiającego. Cena obejmuje: przygotowanie i realizację szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, a w przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo zapewnienie sali szkoleniowej wraz ze sprzętem multimedialnym oraz serwis kawowy i obiadowy. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Płatność za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym na fakturze, która zostanie przesłana na adres podany w zgłoszeniu. Do faktury może zostać dodany numer zamówienia wewnętrznego firmy, o ile taki zostanie zgłoszony przed terminem realizacji szkolenia.

§ 6 Dane osobowe
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest PROQUAL Management Institute – B, T. Greber Sp. J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji wszelkich działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem szkolenia, a w przypadku wyrażenia zgód, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych i/lub kontaktu telefonicznego w celach marketingowych. Podane dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykazania, iż szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, tj. przez 10 lat od momentu zakończenia szkolenia.
Ponadto dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, które będziemy przetwarzać dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi oraz w celu przesyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej będziemy przechowywać do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku administrator może zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustali, że otrzymane zgody zdezaktualizowały się.
Udzielający zgody ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia, ograniczenia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych. Udzielający zgody ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazane PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: rodo@proqual.pl

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące szkoleń otwartych prosimy kierować na adres: szkoleniaotwarte@proqual.pl

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

    * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.