Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Regulamin szkoleń otwartych

§ 1 Postanowienia ogólne

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator  – PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp. J., ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław, NIP: 8971735808

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w szkoleniu otwartym oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za szkolenie.

Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w szkoleniu otwartym, za którą uiszczona będzie opłata z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie otwarte (szkolenie) – szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem https://proqual.pl/oferta/szkolenia-otwarte/ oraz realizowane we wskazanym tam terminie.

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu otwartym należy dokonać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego przy wybranym szkoleniu otwartym na stronie www.proqual.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia otwartego, po upływie tego terminu zgłoszenie jest możliwe przez uprzedni kontakt z Organizatorem.

Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle potwierdzenie jego przyjęcia drogą elektroniczną na podany adres e-mail Zamawiającego.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia otwartego

Zamawiający ma prawo zrezygnować z wzięcia udziału w szkoleniu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku nieobecności zgłoszonej osoby lub osób na całym szkoleniu otwartym lub jego części, nie będą zwracane koszty udziału w szkoleniu.

Rezygnację należy przesłać w formie elektronicznej na adres szkoleniaotwarte@proqual.pl. Rezygnacja jest skuteczna, o ile jej otrzymanie zostanie drogą elektroniczną potwierdzone przez Organizatora.

§ 4 Zmiany terminu i odwoływanie szkolenia przez Organizatora

Organizator ma prawo odwołania szkolenia do 4 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

Organizator może wyznaczyć nowy termin odwołanego szkolenia.

Jeżeli Zamawiający zgodzi się na nowy termin szkolenia nie jest wymagane przesłanie kolejnego zgłoszenia z nową datą szkolenia.

Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na nowy termin szkolenia, wszelkie dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie i w pełnej wysokości zwrócone.

Informacje dotyczące odwołania lub zmiany terminu szkolenia zostaną przesłane do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres podany przy zgłoszeniu.

§ 5 Warunki płatności

Cena każdego szkolenia otwartego podana jest na stronie www.proqual.pl lub w ofercie cenowej przesyłanej na życzenie Zamawiającego. Cena obejmuje: przygotowanie i realizację szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, a w przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo zapewnienie sali szkoleniowej wraz ze sprzętem multimedialnym oraz serwis kawowy i obiadowy. Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Płatność za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym na fakturze, która zostanie przesłana na adres podany w zgłoszeniu. Do faktury może zostać dodany numer zamówienia wewnętrznego firmy, o ile taki zostanie zgłoszony przed terminem realizacji szkolenia.

§ 6 Dane osobowe

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest PROQUAL Management Institute – B, T. Greber Sp. J. z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji wszelkich działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem szkolenia, a w przypadku wyrażenia zgód, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych i/lub kontaktu telefonicznego w celach marketingowych. Podane dane osobowe, osób, które wzięły udział w szkoleniu będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wykazania, iż szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, tj. przez 5 lat od momentu zakończenia szkolenia. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez okres 3 miesięcy.
Ponadto dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, które będziemy przetwarzać dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi oraz w celu przesyłania informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej będziemy przechowywać do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku administrator może zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustali, że otrzymane zgody zdezaktualizowały się.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia, ograniczenia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych. Udzielający zgody ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazane PROQUAL Management Institute – B. T. Greber Sp.J. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: rodo@proqual.pl

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Pełne informacje o tym jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące szkoleń otwartych prosimy kierować na adres: szkoleniaotwarte@proqual.pl

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

    * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.