Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA

przekazywana w celu wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)  
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z wiążącymi strony relacjami biznesowymi, którymi może być zawarcie i realizacja umowy, realizacja zamówienia lub przesłaniem oferty, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, jest PROQUAL Management Institute – B.T. Greber Sp.J. z siedzibą we Wrocławiu, przy Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław (dalej jako ADO).
 1. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@proqual.pl oraz za pomocą telefonu: 71 355 18 08, drogą pocztową: Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław.
 1. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do realizacji relacji biznesowych łączące strony lub Pani/Pana dane zostały pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł takich jak strony WWW, Linkedln, KRS, CEIDG, Goldenline, Facebook.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c.), f) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane przetwarzane będą w związku z:
  1. zawartą umową,
  2. udzieloną zgodą (podczas rozmowy telefonicznej / w wiadomości e-mail),
  3. koniecznością realizacji umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
  4. prowadzonym procesem rekrutacji.
Ponadto dane przetwarzane są w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO oraz koniecznością wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO takich jak udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski, dochodzenie roszczeń, działania marketingowe oraz handlowe. Pani/Pana dane będą także przetwarzane w celu nawiązania relacji biznesowych.
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, w tym do przesłania oferty lub złożenia zamówienia, a także w celu nawiązania relacji biznesowych. Ponadto dane przetwarzane są do następujących celów: prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sprzedaży produktów i usług, dochodzenia roszczeń, archiwizacji, udzielenia odpowiedzi na pisma i wniosku, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem (przesłanie oferty, założenie zamówienia) może być niemożliwe lub utrudnione.
 2. W przypadku danych, które zostały przekazano do ADO w celu realizacji umowy lub w związku z relacjami biznesowymi łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.
 3. Pani/Pana dane mogą być także wykorzystane do celów prowadzenia działań marketingowych, jednak będzie się to dziać dopiero po uzyskaniu od Pani/Pana odrębnej zgody.
 1. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych
 2. dane podstawowe takie jak imię i nazwisko, w celu identyfikacji,
 3. dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną,
 4. dane adresowe,
 5. dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji.
 1. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy lub innych łączących strony relacji biznesowych oraz po zakończeniu umowy przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody do czasu jej wycofania.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej. Pani/Pana dane mogą być także udostępnione firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki, kancelariom prawnym, którym ADO zlecił np. prowadzenie postępowanie, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.
Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.