Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Strefa wiedzy

Publikacje AIAG

Publikacja zawiera zestawienie popularnych standardów dla branży motoryzacyjnej wydanych przez organizację AIAG. W tabeli wyszczególniono tytuł podręcznika, jego edycję, rok wydania oraz zawarto krótki opis każdej z publikacji.

AIAG (Automotive Industry Action Group) to organizacja amerykańska, w której współpracują producenci OEM i dostawcy, w celu standaryzacji rozwiązań problemów mających wpływ na jakość produktów, bezpieczeństwo itp. w łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej. Organizacja zajmuje się m.in. publikacją standardów jakościowych.

Najważniejsze z nich zestawiliśmy w tabeli wraz z opisem czego dotyczą.

Wszystkie publikacje można znaleźć na oficjalnej stronie AIAG.

Nazwa podręcznika Edycja, rok wydania Zakres Link do szkolenia
APQP: Advanced Product Quality Planning
PL: Zaawansowane planowanie jakości produktu
ed. 3, 2024  Podręcznik zawiera wytyczne dotyczące zarządzania projektami i ma na celu przekazanie organizacjom (wewnętrznym i zewnętrznym) oraz dostawcom wspólnych wytycznych dotyczących planowania jakości produktów, opracowanych wspólnie przez firmy Chrysler, Ford i General Motors.  Ponadto podręcznik opisuje 5️ faz, z których składa się APQP (planowanie, konstruowanie i opracowanie produktu, projektowanie i opracowywanie procesu, zatwierdzenie produktu i procesu, produkcja seryjna). 

W najnowszej aktualizacji z podręcznika zostały wydzielone plany kontroli i teraz stanowią osobną publikacje. 

Najważniejsze elementy: 

 • Kluczowe zadania i narzędzia, procedury itp. wykorzystywane w kolejnych etapach APQP, 
 • powiązania z zadaniami w logice podejścia procesowego,
 • listy kontrolne oraz przykłady przydatnych technik analitycznych stosowanych podczas procesu APQP.

Więcej o najnowszej wersji podręcznika do APQP przeczytasz w aktualnościach. 

Control Plan  
PL: Kontrol Plan  
ed. 1, 2024 

Podręcznik zawiera wytyczne dla wdrożenia kontrol planów zgodnie z wymaganiami. Wytyczne mają na celu uniknięcie ryzyk występujących zwykle na początku projektowania, fazy projektowania lub analizy procesu. 

Najważniejsze elementy: 

 • Szczegółowe wytyczne dotyczące opracowywania planów kontroli, 
 • najlepsze praktykami branżowe, 
 • powiązania z procesami APQP, 
 • wymóg ,,bezpiecznego uruchomienia” (Safe Lanch),
 • przykładowe plany kontroli, tabele, formularze i listy kontrolne.  

 

Więcej o najnowszej wersji podręcznika Kontrol Plan przeczytasz w aktualnościach. 

 

AIAG & VDA FMEA Handbook  ed. 1, 2019, drugi druk – 2022 (uwzględnia poprawki w erracie).

Podręcznik powstał dzięki współpracy AIAG oraz VDA. Organizacje te połączyły swoje wymagania w jeden ogólny standard dotyczący analizy potencjalnych rodzajów i skutków wad. Opisano w nim wytyczne dotyczące wykonywania PFMEA, DFMEA i FMEA-MSR, które ma powiązanie z Functional Safety (ISO 26262). 

Najważniejsze elementy: 

 • Odpowiedzialność zarządu za ryzyko, 
 • rola moderatora i jego kompetencje w zespole interdyscyplinarnym, 
 • nowe schematy przebiegu analizy ryzyka (tzw. 7 kroków), 
 • nowe formularze, 
 • tabele S, O, D, 
 • metoda 5T, 
 • wskaźnik AP (zamiast RPN), który bazuje na algorytmie z nadanymi wartościami poszczególnych ocen S, O i D. 
 

FMEA: Potential Failure Mode & Effects Analysis
PL: FMEA: Analiza potencjalnych rodzajów i skutków wad 

ed. 4, 2008  Podręcznik omawia dwie kluczowe metody analizy ryzyka FMEA dla projektu (konstrukcji) – DFMEA i dla procesu – PFMEA. Opisuje w jaki sposób wykonywać analizy, wprowadza powiązanie z poziomami systemu, podsystemu, komponentu itd. oraz powiązanie FMEA z rozwojem projektu w kolejnych jego fazach. 

Najważniejsze elementy: 

 • Opis dwóch kluczowych metod analizy ryzyka dla DFMEA oraz PFMEA, a także powiązania pomiędzy nimi, 
 • tabele S, O i D, 
 • formularze z dodatkowymi kolumnami i mechanizmami FMEA. 

MFMEA: FMEA for Tooling & Equipment (Machinery FMEA)
PL: FMEA dla oprzyrządowania (FMEA dla maszyn) 

ed. 2, 2012 

Podręcznik zawiera zalecenia w zakresie analizy przyczyn i skutków wad wyposażenia produkcyjnego.
Ma on na celu wspierać proces projektowania maszyn, oprzyrządowania i wyposażenia od etapu opracowywania do zatwierdzenia ich projektu, w tym wyjaśniać jego kwestię techniczne. Podręcznik podkreśla potrzebę wsparcia kierownictwa oraz powiązanie pomiędzy FMEA maszyny a procesu (PFMEA). W podręczniku znajdziemy również elementy planowania, strategii i planów działań. 

Najważniejsze elementy: 

 • Wyjaśnienie podobieństw i różnic w analizie MFMEA a PFMEA i DFMEA, 
 • opis składowych analizy FMEA dla maszyn i narzędzi, 
 • tabele S, O, D, 
 • podział na systemy, podsystemy i komponenty. 

 

MSA: Measurement System Analysis
PL: Analiza systemów pomiarowych 

ed. 4, 2010 
Podręcznik przedstawia wytyczne dla oceny jakości systemów pomiarowych. Zostały w nim omówione i opisane metody MSA dla różnych systemów pomiarowych zarówno dla kontroli liczbowych (pomiarowych), jak i dla kontroli atrybutowych (wizualnych). 

 

Najważniejsze elementy:
 
 • Rozdzielczość przyrządów pomiarowych, 
 • dobór przyrządu pomiarowego, 
 • powiązania MSA z SPC, 
 • powtarzalność i odtwarzalność pomiarów oraz wskaźniki %GRR, ndc, %E, KAPPA. 

PPAP: Production Part Approval Process
PL: Zatwierdzanie części do produkcji 

ed. 4, 2006 
Podręcznik opisuje procedury procesu zatwierdzenia części produkcyjnych i procesu. Wspomaga on uzgodnienia niezbędnych wymagań pomiędzy dostawcami i klientami do uzyskania zatwierdzenia części produkowanych przez dostawców oraz opisuje przypadki, w których jest wymagana akceptacja części przez klienta i standardowe punkty takiej akceptacji. W tym podręczniku przedstawiono także rozwinięcia każdego z wymaganych załączników (w tym szczegółowe wyjaśnienie strony tytułowej). 

 

Najważniejsze elementy:
 
 • PSW (Part Submission Warrant), czyli gwarancja przedłożonej części (konstrukcja i zawartość merytoryczna dla różnych rodzajów materiałów), 
 • tabele zbierające dane z procesu i produktu,
 • raport AAR, 
 • raport pomiarowy, 
 • raport testów funkcjonalnych i materiałowych itp. 

 

 

Service PPAP: Service Production Part Approval Process
PL: Proces zatwierdzania części do produkcji usług 

 
ed. 1, 2014 
Podręcznik ten to uzupełnienie podręcznika PPAP. Zawiera on wymagania PPAP dla wszystkich części serwisowych. 
 
SPC: Statistical Process Control
PL: Statystyczne sterowanie procesami  
ed. 2, 2005 
SPC ma służyć do nadzorowania stabilności różnych procesów (głównie produkcyjnych), dlatego podręcznik ten opisuje podstawowe oraz zaawansowane metody i narzędzia stosowane do statystycznego sterowania procesami. Standard ma na celu pomoc w zapewnieniu wysokiej jakości produkowanych części i eliminacji odpadów na produkcji. 

 

Najważniejsze elementy:
 
 • Ogólne zasady prowadzenia badań statystycznych, 
 • wzory potrzebne do wyznaczania granic kontrolnych (UCL/LCL) na kartach kontrolnych, 
 • wzory do badania zdolności procesów, 
 • opis zastosowania kart kontrolnych m.in. x-R, x-S, p, np, c, u, 
 • opis zastosowania wskaźników zdolności Cp/Cpk, Pp/Ppk. 

AIAG odpowiada również za publikacje standardów CQI (ang. Continous Quality Improvment).

Należy pamiętać, że te publikacje to uzupełnienie standardów klienta (CSR) oraz innych popularnych standardów obecnych na rynku np. IATF. W większości dotyczą one procesów specjalnych w firmach (jak np. lutowanie, galwanizacja, lakierowanie) i mają na celu opisanie wytycznych dla nich w celu ciągłego doskonalenia.

Nazwa podręcznika Edycja, rok wydania Zakres Link do szkolenia
CQI-8 Layered Process Audit Guideline
PL: CQI-8 przewodnik po audicie warstwowym procesu
ed. 2, 2014
Podręcznik zawiera wytyczne, których celem jest wdrożenie warstwowych auditów procesów (LPA) jako narzędzia do podniesienia wydajności organizacji. Publikacja integruje również LPA z zarządzaniem kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI).

 

Najważniejsze elementy

 • Integracja LPA z zarządzaniem kluczowymi wskaźnikami (KPI),
 • rozszerzenie tematu poza funkcję jakości. Wykorzystanie LPA w obszarach innych niż produkcyjne (np. Inżynieria, zakupy, zarządzanie programem itp.),
 • rola zespołu w planowania LPA (w tym rola najwyższego kierownictwa),
 • rola i obowiązki LPA (wykres RASIC),
 • arkusze kontrolne LPA (w tym rozszerzone wytyczne i arkusze kontrolnych LPA specyficznych dla procesu),
 • opis procesu auditu,
 • wskaźniki LPA i ich znaczenie,
 • konkretne sugestie dotyczące ulepszenia istniejący system LPA.
CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment
PL: CQI-9 proces specjalny: ocena obróbki cieplnej
ed. 4, 2020
Jest to podręcznik poświęcony kompleksowemu audytowi procesu obróbki cieplnej stosowanego w przemyśle motoryzacyjnym.
Podręcznik zawiera wytyczne dla zarządzania obróbką cieplną, opisuje najlepsze praktyki w tym zakresie, a także zawiera wyjaśnienia dla organizacji dostaw, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu samooceny.

 

Najważniejsze elementy:

 • Wytyczne do samooceny procesu obróbki cieplnej,
 • Sekcje 1-3 (odpowiedzialność i planowanie jakości, odpowiedzialność za obsługę podłogi i materiału, wymagania),
 • pytania HTSA,
 • tabele procesowe,
 • najlepsze praktyki.
Najnowsza edycja 4 wprowadziła zmiany dotyczące m.in.:
kwalifikacji jakie powinien posiadać auditor HTSA,
pirometrii i jej raportowania,
wymagań dotyczących przypadków, w których tradycyjne testowanie TUS nie jest możliwe lub praktyczne ze względu na cechy konstrukcyjne pieca (np. badania właściwości),
wzoru do obliczania wymaganej liczby termopar testowych TUS dla dużych objętości pieca,
ulepszenia formatu HTSA,
usunięcia wymogu kalibracji dla referentów.
CQI-11 Special Process:Plating System Assessment
PL: CQI-11 proces specjalny: ocena galwanizacji
ed.3, 2019
CQI-11 to standard przeznaczony dla organizacji posiadających procesy powlekania (np.: galwanizowanie). Zastosowanie tego procesu samooceny pozwoli spełnić wymagania prawne i zidentyfikować obszary wymagające poprawy, jednocześnie zwiększając zadowolenie klienta.

 

Najważniejsze elementy:

 • Wymogi – każdy wymóg zawiera definicję z punktami do rozważenia oraz wytyczne w formie pytań wprowadzających,
 • Sekcje 1-3 (odpowiedzialność i planowanie jakości, odpowiedzialność za obsługę podłogi i materiału, pirometria),
 • Job audit,
 • przykłady,
 • tabele procesowe (sekcja 4) – gdzie na końcu uwzględnione zostały wymagania dotyczące urządzeń testowych związanych z procesem.
Najnowsza edycja 3 wprowadziła zmiany dotyczące m.in.:
 • Pirometrii – szczegółowości tej sekcji i zgodności z CQI-9,
 • wyposażenia opisanego w tabelach procesowych,
 • przykładów.
CQI-12 Special Process: Coating System Assessment
PL: CQI-12 proces specjalny: ocena nanoszenia powłok
ed. 3, 2020
Standard ten jest wykazem wymagań dla auditu procesów w obszarze malowania, lakierowania i powlekania dla branży motoryzacyjnej. Wyznacza on wraz z innymi systemami zarządzania (np. IATF) wymagania dla całej organizacji od poziomu technika lakierni po sam zarząd w celu utrzymania jak najlepszej jakości procesu i produktu. Ma na celu zapewnić wspólne podejście do systemu zarządzania systemem powlekania wraz ze zidentyfikowaniem obszarów wymagających poprawy, jednocześnie zwiększając zadowolenie klienta.

 

Najważniejsze elementy:

 • Procedura oceny systemu powlekania,
 • Sekcje 1-3 (odpowiedzialność i planowanie jakości, odpowiedzialność za obsługę podłogi i materiału, pirometria)
 • Job audit,
 • tabele procesowe (sekcja 4).
Najnowsza edycja 3 wprowadziła zmiany dotyczące m.in.:
Pirometrii – szczegółowości tej sekcji i zgodności z CQI-9,
wyposażenia opisanego w tabelach procesowych,
przykładów.
CQI-14 Automotive Warranty Management
PL: CQI-14 zarządzaniem gwarancjami w branży motoryzacyjnej
ed. 4, 2022
Podręcznik ten zawiera wytyczne dzięki którym zwiększymy zadowolenie konsumentów i poprawimy proces związany z zarządzaniem gwarancjami. Wskazano w nim najlepsze praktyki branżowe stosowane podczas procesów gwarancyjnych, które w połączeniu ze specyficznymi wymaganiami klientów mają przyczynić się do zwiększenia wydajności poprzez podniesienie satysfakcji konsumenta. Wytyczne dotyczą głównie branży motoryzacyjnej, ale mają także zastosowanie w innych przypadkach.

 

Najważniejsze elementy:

 • Wytyczne wraz z narzędziami do oceny procesu gwarancyjnego,
 • studium przypadku No Trouble Found,
 • instrukcje gwarancyjne,
 • strategie ograniczania problemów w procesie gwarancyjnym,
 • zarządzanie gwarancjami samochodowymi i najlepsze praktyki w zakresie oryginalnego wyposażenia samochodów,
 • infrastrukturę i zasoby niezbędne do wspierania zarządzania gwarancjami w całym łańcuchu dostaw,
 • dodaną sekcję OEM, która odzwierciedla kroki, które mogą pomóc w łańcuchu dostaw w rozwiązywaniu problemów z gwarancjami,
 • odniesienia do aktualnych technologii stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.
CQI-15 Special Process: Welding System Assessment
PL: CQI-15 proces specjalny: ocena spawania i zgrzewania
ed. 2, 2020
Podręcznik ten skupia się na opisaniu systemu zarządzania spawaniem w organizacjach (produkujących części motoryzacyjne oraz części serwisowe). Jego celem jest zapewnienie ciągłego doskonalenia kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz ograniczenie zmienności i odpadów w łańcuchu dostaw. Prowadzi przez szczegółowe pytania dotyczące: zarzadzania, dokumentacji, przygotowania oraz monitorowania procesu.

 

Najważniejsze elementy:

 • podstawowe wymagania dla systemów zarządzania spawaniem,
 • opis wytycznych i kompetencji dla auditorów procesów specjalnych,
 • zakres technologiczny procesów, których dotyczy ta forma doskonalenia,
 • tabele procesowe i Job Audit (w celu uproszczenia przepływu audytu),
 • wymagania dla auditorów,
 • ocena wyników auditu
 • dodatkowe procesy: spawanie projekcyjne elementów złożonych oraz spawanie łukiem czołowym z napędem magnetycznym (MIAB),
 • zawartość i kompletność danych na Cover Sheet (summary information).
CQI-17 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing-Soldering
PL: CQI-17 proces specjalny: ocena produkcji podzespołów elektronicznych – lutowanie
ed. 2, 2021
Standard ten jest dedykowany dla organizacji, które posiadają procesy lutowania (miękkiego). Wytyczne jakie w nim opisano dotyczą samooceny procesów, które mają zapewnić ciągłe doskonalenie. Zastosowanie tego procesu pozwoli spełnić wymagania prawne i zidentyfikować obszary wymagające poprawy, jednocześnie zwiększając zadowolenie klienta.

 

Najważniejsze informacje:

 • Zawartość i kompletność danych na Cover Sheet (summary Information),
 • sekcje 1-3 (odpowiedzialność i planowanie jakości, odpowiedzialność za obsługę podłogi i materiału, wyposażenie),
 • wymagania do oceny systemu,
 • Job audit (sekcja 4),
 • połączone tabele procesowe (PT A-PT S),
 • ocena wyników auditu.
CQI-18 Effective Error-Proofing
PL: CQI-18 Skuteczne zabezpieczenie przed błędami
ed. 1, 2011 Podręcznik zawiera kompleksowe wytyczne dotyczące wprowadzenia do organizacji kultury „zero błędów”. Podręcznik opisuje wdrażanie zmian w firmie poprzez odejście od praktyk jakościowych zorientowanych na wykrywaniu wad
CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline
PL: CQI-19 wytyczne procesu zarządzania dostawcami podrzędnymi
ed. 1, 2012 Podręcznik ten to zbiór wytycznych dotyczące procesu zarządzania podrzędnymi dostawcami. Określono w nim standardy: identyfikacji i kontroli charakterystyk przejścia, oceny ryzyka dostawcy i systemu jakości. Celem tego standardu jest rozwiązanie powszechnych problemów pojawiających się w branży poprzez wprowadzenie minimalnych wymagań dla dalszych dostawców. Podręcznik zawiera również opis kwalifikacji dla osób odpowiedzialnych za rozwój dostawców.
CQI-20 Effective Problem Solving Guide
PL: CQI-20 przewodnik efektywnego rozwiązywania problemów
ed. 2, 2018
Wytyczne zawarte w tej publikacji mają dotyczą wdrożenia skutecznego rozwiązania problemów (poczynając od poprawnego opisu, przez analizę i ustalenie priorytetów, do doboru metody rozwiązania), aby zapewnić trwałe ulepszenie procesów i produktów. Podręcznik ma na celu pomoc liderom zmienić kulturę w swojej organizacji przez dostarczenie zestawu pytań. Podręcznik podzielono na sekcje, gdzie każda z nich zawiera opis poszczególnego etapu rozwiązania problemu.

 

Najważniejsze informacje:

 • Dane wyjściowe i wejściowe procesów w poszczególnych etapach rozwiązywania problemów,
 • narzędzia i metody rozwiązywania problemów,
 • pytania dotyczące kontroli postępów,
 • wsparcie wykonawcze dla kierownictwa,
 • lessons learned.
CQI-22 Cost of Poor Quality Guide
PL: CQI-22 Przewodnik po kosztach złej jakości
ed. 1, 2012
Podręcznik jest przewodnikiem dotyczącym kosztów złej jakości. Ma on na celu usprawnić zidentyfikowanie i określenie gdzie i jak często występują nieefektywne działania by zostały one skutecznie zakomunikowane. Podręcznik porusza również kwestie piorytetyzacji znalezionych marnotrawstw, tak by ustalić i zaplanować ich odpowiednią optymalizacje potrzebną do natychmiastowej poprawy operacyjnej i zmniejszenia rozbieżności.
CQI-23 Special Process: Molding System Assessment
PL: CQI-23 proces specjalny: formowanie tworzyw
ed. 2, 2023
Podręcznik opisuje wytyczne dla sterowania procesami formowania tworzyw sztucznych w produkcji motoryzacyjnej. CQI-23 zawiera również najlepsze praktyki w zakresie ciągłego doskonalenia, kładąc nacisk na zapobieganie defektom oraz redukcję odchyleń i strat w łańcuchu dostaw.

 

Najważniejsze informacje:

 • Metodologia kontroli, oceny i doskonalenia bieżących procesów,
 • wymagania dla auditorów,
 • zawartość i kompletność danych na Cover Sheet (summary Information),
 • tabele sekcji 1-2 + JOB audit,
 • połączone tabele procesowe (PT A-PT H),
 • ocena wyników auditu.
CQI-24 Design Review Based on Failure Modes (DRBFM Reference Guide)
PL: CQI-24 przegląd projektu w oparciu o rodzaje błędów
ed. 1, 2014
Podręcznik ten to przewodnik do metody DRBFM (Design Review Based on Failure Mode), która służy unikania awarii produktów stosowanej przy zmianach w projektach produktów lub procesów,. Opisano w nim procedury wdrożenia DRBFM i wskazano ich przykłady.
Dokument DRBFM jest zgodny z zalecanymi praktykami SAE J2886 DRBFM.
CQI-25 SPC QuickStart Guide
CQI-25: przewodnik szybkiego startu SPC
ed. 1, 2015
Podręcznik CQI-25 zawiera elementy składowe statystycznej kontroli procesu – dla osób mało doświadczonych w temacie statystycznej kontroli procesu. Większość podręcznika to informacje z pełnego podręcznika SPC w zwięzłej i skróconej formie zawierające przykłady popularnych wykresów kontrolnych z arkuszami obliczeniowymi. Podręcznik powstał z myślą o znalezieniu szybkich odpowiedzi na pytania z którymi zmagają się dostawcy. Ma pomóc w łatwym znalezieniu i zrozumieniu zastosowania popularnych metodologii ich poziomu ważności.
CQI-26 SPC Short Run Supplement
CQI-26 dodatek SPC dla krótkich serii
ed. 1, 2016
Podręcznik CQI-26 to uzupełnienie i uproszczenie treści pełnego podręcznika do SPC. Uwzględniono w nim cechy charakterystyczne dla produkcji krótkoseryjnej, w której dostawcy nie mają takiej wielkości produkcji, aby łatwo zastosować podejścia określone w podręczniku referencyjnym SPC. Podręcznik zawiera propozycje do analizowania, monitorowani i kontrolowania procesów, które nie spełniają wymagań próbkowania opisanych w standardowych wykresach z podręcznika referencyjnego SPC.

 

Najważniejsze informacje:

 • Przykłady wykresów krótkoseryjnych.
Statystyczne sterowanie procesami dla krótkich serii
CQI-27 Special Process: Casting System Assessment
PL: CQI-27 proces specjalny: ocena odlewania
ed. 2, 2018
Podręcznik określa wymagania dla odlewów w branży motoryzacyjnej w celu ujednolicenia standardów, które mogą byś wykorzystywane wewnątrz organizacji jak również w stosunku do dostawców oraz by wyeliminować częste przyczyny wad odlewniczych.

 

Najważniejsze informacje:

 • Wytyczne do oceny procesu specjalnego,
 • szczegółowe pytania dotyczące procesów zawarte są w tabelach procesowych i Job Audit,
 • zawartość i kompletność danych na Cover Sheet,
 • tabele procesowe: PT_A – PT_J,
 • plik Excel do wypełnienia w ramach oceny.
CQI-28 Special Process: Traceability Guideline
PL: CQI-28 proces specjalny: wytyczne dotyczące śledzenia
ed. 1, 2018
Podręcznik porusza temat ważności identyfikowalność produkty w całym łańcuchu dostaw.
Dokładna i szczegółowa identyfikacja pozwala organizacjom na udoskonalenie produktów, których dotyczy problem, zmniejszając ich wpływ zarówno na klienta i na organizacje. Dużą zaletą systemu identyfikowalności jest dożywotnia widoczność danych dla tych, którzy produkują, przechowują lub przemieszczają produkty w całym łańcuchu dostaw. Zautomatyzowane dane systemu identyfikowalności mogą być wykorzystywane w obliczeniach produkcji do kontroli zapasów i innych operacji biznesowych.
Wytyczne w nim zawarte standaryzują zarządzanie w zakresie systemów identyfikowalności, pokazują zastosowanie najlepszych rozwiązań technologicznych i najlepszych praktyk. Publikacja zawiera również sugestie metod znakowania części.

 

Najważniejsze elementy:

 • Definicje i wytyczne (checklista z wytycznymi i potencjałem do doskonalenia),
 • elementy robust traceability system, które prowadzą przez proces analizy rozwoju i implementacji,
 • przykłady najlepszych praktyk,
 • formularz samooceny,
 • formularz TFD,
 • macierz wymagań klienta.
CQI-29 Special Process: Brazing System Assessment
PL: CQI-29 proces specjalny: ocena systemu lutowania
ed. 1, 2021
Podręcznik do oceny systemu lutowania określa wymagania procesowe dla organizacji lub jej dostawców wykonujących odpowiednie lutowanie aluminium i stali nierdzewnej. Uwzględnione procesy obejmują lutowanie: CAB, próżniowe, płomieniowe i indukcyjne. Standard zwiera wymagania względem drukowania części, planu kontroli, kontroli i raportów jakości lutowania, dokumentacji parametrów, dokumentacji konserwacji, zrównoważonego rozwoju, monitorowania procesu, mocowania i oprzyrządowania oraz zarządzania temperaturą.

 

 

Najważniejsze elementy:
 • Formularz samooceny,
 • przykłady najlepszych praktyk,
 • tabele procesowe,
 • Job audit.
CQI-30 Special Process: Rubber Processing System Assessment
PL: CQI-30 proces specjalny: ocena systemu przetwarzania gumy
ed. 1, 2022
Nowo wydany standard rozwija temat procesów produkcji części gumowych w przemyśle motoryzacyjnym, poruszony powierzchownie w CQI-23.
Pierwsze wydanie CQI-30 obejmuje procesy, które mają zastosowanie przy formowaniu gumy i uwzględniają wytyczne dotyczące mieszania gumy.
W podręczniku znajdziemy 8 sekcji dotyczących samooceny by zapewnić ciągłe doskonalenie i zapobiec defektom.

 


Data aktualizacji wpisu: 20.03.2024.

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

  * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.