Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Strefa wiedzy

Skróty wykorzystywane w zarządzaniu jakością

W poniższym artykule wymienione i opisane zostały skróty, które często spotykane są w "Świecie jakości".

Pobierz formatkę ze skrótami w pdf.

Krótki opis skrótów, które pojawiły się na formatce.

ISO – International Organization for Standarization //Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
To globalna organizacja, która zajmuje się określaniem standardów dla produktów, usług i systemów zarządzania.

IATF – International Automotive Task Force
Grupa producentów samochodów utworzona w celu dostarczania produktów lepszej jakości klientom z branży motoryzacyjnej na całym świecie.

AIAG – Automotive Industry Action Group
Organizacja założona przez największych producentów OEM w Ameryce. Firmy te wspólnie opracowują rozwiązania i standardy w celu m.in. poprawy jakości i obniżenia kosztów związanych z zarządzaniem jakością.

VDA – Verband der Automobilindustrie
Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego zrzeszające ponad 620 organizacji. Organizacja ta zajmuje się wyznaczaniem standardów dla firm motoryzacyjnych, rozwojem i badaniami tej branży.

CSR – Customer Specific Requirements // Specyficzne wymagania klienta
Oczekiwania koncernów motoryzacyjnych, które należy uwzględniać podczas wdrażania i rozwijania systemu zarządzania jakością oraz dostarczania wyrobów.

QFD – Quality function deployment // Dom jakości
Metoda, która pozwala na identyfikowanie wymagań konsumentów tak, by móc je przełożyć na wymagania do procesu i produktu.

PDCA – Plan Do Check Act // Planowanie, wykonanie, sprawdzanie, działanie // Cykl Deminga
Metoda wdrażania rozwiązań w ramach nowych projektów lub rozwiązywania problemów. PDCA składa się z 4 etapów: planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i działanie.

5M – Man, Machine, Method, Material, Management // Człowiek, maszyna, metody, materiały, zarządzanie
Podejście pomocne przy analizie przyczyn problemu, polegające na dzieleniu ich na kategorie, a przez to zachęcające do poszukiwania różnych, mniej oczywistych przyczyn. Często 5M jest rozszerzane o Enviroment (środowisko) i o Measurement (pomiary).

OEE – Overall Equipment Effectiveness // Łączna wydajność sprzętu
Wskaźnik mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń. Głównym celem wykorzystania wskaźnika jest ocena możliwości podniesienia wydajności procesów oraz prezentowanie efektów wprowadzanych działań doskonalących.

APQP – Advanced Product Quality Planning // Zaawansowane planowanie jakości produktu
Metodyka zarządzania projektami bazująca głównie na PDCA i nawiązująca również do zarządzania projektem, o którym mowa w IATF 16949.

PPAP – Production Part Approval Process // Proces zatwierdzenia części produkcyjnych
Proces służący do potwierdzenia zgodności komponentu z wymaganiami klienta. Wykonywany na podstawie 18 ściśle określonych dokumentów m.in. FMEA, CP, PF, MSA, które dostawca musi przedstawić przed uruchomieniem seryjnej produkcji.

FTA – Fault Tree Analysis // Analiza drzewa błędów
Metoda analizy przyczyn błędu (awarii) rozwijana od 1962 r., wykorzystująca m.in. tzw. drzewa logiczne. Pozwala na zilustrowanie i powiązanie ze sobą bezpośrednich i pośrednich przyczyn problemu, a przez to prześledzenie możliwych ścieżek przyczynowo-skutkowych i skuteczne poprawienie np. procesu produkcyjnego.

MSA – Measurement Systems Analysis // Analiza systemów pomiarowych
Analiza służąca do oceny zdolności systemów pomiarowych w firmie, w celu poznania niedoskonałości systemu i usprawnienia go tak, by osiągnął wymagany poziom stabilności i zdolności procesu.

SPC – Statistical Process Control // Statystyczne sterowanie procesami
Szereg metod i technik służących do oceny stabilności i zdolności procesu. Celem SPC jest zapobieganie powstawaniu niezgodności poprzez wykrywanie i sygnalizowanie zakłóceń w przebiegu procesu.

ETA – Event Tree Analysis // Analiza drzewa zdarzeń
Metoda bazująca na tworzeniu drzewa zdarzeń w celu analizy zagrożeń dla obiektu.

PFC/PFD – Process Flow Chart/Process Flow // Diagram przepływu procesu
Narzędzie graficzne, które obrazuje przepływ procesu. W zależności od wybranej notacji (np. BPMN) pozwala za pomocą specyficznych symboli przedstawić poszczególne czynności, decyzje, osoby odpowiedzialne itd.

CP – Control Plan//Plan kontroli (sterowania)
Dokument zawierający opis metod i systemów stosowanych do nadzorowania (w tym kontroli) procesu i wyrobu.

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis // Analiza rodzajów i skutków wad
Metoda, której celem jest wykrywanie potencjalnych błędów analizowanego obiektu, ich przyczyn oraz skutków.

FM – Failure Mode // Typ błędu
Potencjalne błędy, które mogą wystąpić, w szczególności te, które mogą mieć wpływ na klienta. To pojęcie wykorzystywane jest często w analizie ryzyka.

FC – Failure Cause // Przyczyna błędu
Pierwszorzędna, bezpośrednia przyczyna powstania błędu. Pojęcie to wykorzystywane jest w analizie ryzyka.

FE – Failure Effect// Skutek błędu
Skutek powstania błędu rozpatrywany względem różnych odbiorców wyrobu (np. zewnętrznego, wewnętrznego, użytkownika).

RPN – Risk Priority Number // Liczba priorytetowa ryzyka
Liczbowa ocena ryzyka przypisanego do konstrukcji lub etapów procesu w ramach analizy FMEA wg AIAG ed. 4 i VDA 4. Obliczana jest na podstawie iloczynu wykrywalności, częstości występowania oraz dotkliwości.

AP – Action Priority // Priorytet działania
Wskaźnik wprowadzony do FMEA przez podręcznik AIAG & VDA ed. 1 pokazujący, czy ważne jest wprowadzenie działań doskonalących. W zależności od poziomu ryzyka, może przyjąć wartość high, medium lub low. W porównaniu do RPN kładzie większy nacisk na dotkliwość (ang. Severity).

 

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

    * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.