Odwiedź nas również na:
Facebook
Facebook

Strefa wiedzy

Publikacje ISO

W tym artykule znajdziecie klarowne zestawienie wybranych norm ISO z zakresu zarządzania jakością wraz z dodatkowym omówieniem normy IATF 16949.

ISO (International Organization for Standarization) to organizacja, która wydaje międzynarodowe normy z różnych obszarów tematycznych, które mają na celu pomoc przedsiębiorstwom w utrzymywaniu praktyk mających wpływ na wysoką jakość produktów/usług. 

Organizacja ISO wydała ponad 25000 międzynarodowych standardów dotyczących różnych branż i spełniających różne cele zrównoważonego rozwoju.

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wybranych przez nas norm ISO, które są związane z zarządzaniem jakością oraz prowadzonymi przez naszą firmę szkoleniami.  

Są tam informacje takie jak: pełna nazwa podręcznika, ostatnia edycja i rok jej wydania, najważniejsze elementy opisywanej publikacji oraz linki do szkoleń obejmujących zakres danej normy.  

Więcej informacji oraz pozostałe publikacje można znaleźć na oficjalnej stronie ISO.

Nazwa podręcznika Edycja, rok wydania Najważniejsze elementy Link do szkoleń
ISO 14001:2015 Enviromental management systems
PL: ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego
ed. 3, 2015 Norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać w celu poprawy swoich wyników w zakresie ochrony środowiska. W normie ujęte zostały różne aspekty, takie jak: wykorzystanie zasobów, gospodarka odpadami, monitorowanie efektywności środowiskowej.
ISO 9001:2015 Quality management systems
PL: ISO 9001:2015 System zarządzania jakością
ed. 5, 2015
UWAGA – trwają pracę nad aktualizacją normy. Zobacz aktualny status normy.
Jest to standard zarządzania jakością uznawany na całym świecie. Jego celem jest zapewnienie osiągania wymagań klientów i poprawa wyników firm. Określa wymagania dla wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością (QMS).
ISO 26262:2018 Road vehicles – Functional safety
PL: ISO 26262:2018 Pojazdy drogowe – Bezpieczeństwo funkcjonalne
ed. 2, 2018
W niniejszym dokumencie opisano ramy bezpieczeństwa funkcjonalnego, które mają pomóc w opracowywaniu systemów związanych z bezpieczeństwem.
Ramy te mają być stosowane w celu zintegrowania działań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym z ramami rozwoju specyficznymi dla firmy. Niektóre wymagania mają wyraźny charakter techniczny i dotyczą wdrożenia bezpieczeństwa funkcjonalnego w produkcie; inne dotyczą procesu rozwoju i dlatego można je postrzegać jako wymagania procesowe mające na celu wykazanie zdolności organizacji w odniesieniu do bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Norma przeznaczona jest do układów związanych z bezpieczeństwem w pojazdach drogowych. Obejmuje układy elektryczne, elektroniczne instalowane w pojazdach przy produkcji seryjnej.
Norma składa się z 12 części.
1: Słownictwo
2: Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym
3:Faza koncepcyjna
4:Rozwój produktu na poziomie systemu
5:Rozwój produktu na poziomie sprzętu
6: Rozwój produktu na poziomie oprogramowania
7: Produkcja, operacje, usługi i demonstracje
8: Wsparcie procesów
9: Analizy zorientowane na poziom integralności bezpieczeństwa samochodowego (ASIL) i analizy zorientowane na bezpieczeństwo
10: Przewodnik po ISO 26262
11:Przewodnik dla wdrożenia ISO 26262 dla półprzewodników
12: Przystosowanie ISO 26262 dla motocykli
ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems
PL: ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
ed. 1, 2018
Norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Ma na celu pomoc w zarządzaniu ryzykiem i optymalizacje w zakresie BHP.
Na dokument składa się: polityka BHP, cele, planowanie, wdrażanie, audyt i obejmuje zaangażowanie pracowników.
ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing practices (GMP)
PL: ISO 22716:2007 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP)
ed. 1, 2007 Norma zawiera wytyczne dotyczące jakości produktów kosmetycznych, a dokładniej ich produkcji, kontroli, przechowywania, dostaw. Jej celem jest określenie wytycznych obejmujących aspekt jakości produktu jako całości z wyłączeniem bezpieczeństwa personelu i ochrony środowiska.
ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems
PL: ISO 19011:2018 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania
ed. 3, 2018 Norma dotyczy wytycznych dla audytowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001) i środowiskiem (ISO 14001). W dokumencie można znaleźć wytyczne do przeprowadzania audytów, zarządzania programami. Norma ma na celu zapewnienie spójności w zarządzaniu audytami zewnętrznymi. Stosowanie niniejszego dokumentu do innych rodzajów audytów jest możliwe, pod warunkiem zwrócenia szczególnej uwagi na określone wymagane kompetencje.
ISO 13485:2016 Medical devices – Quality management systems
PL: ISO 13485:2016 Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością
ed. 3, 2016 W niniejszym dokumencie przedstawiono wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych i powiązanych usług. Norma określa jakie aspekty organizacja powinna spełniać, aby osiągać zadowolenie klienta i obowiązujące przepisy w branży medycznej.
ISO 10018:2020 Quality management – Guidance for people engagement
PL: ISO 10018:2020 Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące zaangażowania ludzi
ed. 2, 2020 Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące angażowania ludzi w system zarządzania jakością organizacji oraz zwiększania ich zaangażowania i kompetencji w ramach tego systemu.
ISO 50001:2018 Energy management systems – Requirements with guidance for use
PL: ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią – Wymagania wraz z wytycznymi dotyczącymi stosowania
ed. 2, 2018 Norma ta zawiera wymagania dla planowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania energią. Dokument ma na celu pomoc organizacjom w osiąganiu optymalnego wyniku energetycznego i jego ciągłej poprawy.
ISO 14064:2018 Greenhouse gases
PL: ISO 14064-1:2018 Gazy cieplarniane
Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
Część 1: Specyfikacja z wytycznymi na poziomie organizacji dotyczącymi kwantyfikacji i raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych
2018
Norma określa zasady i wymagania na poziomie organizacji dotyczące kwantyfikacji i raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych (GHG). Obejmuje wymagania dotyczące projektowania, opracowywania, zarządzania, raportowania i weryfikacji wykazu gazów cieplarnianych organizacji.
Dokument składa się z trzech części:
Część 1: Specyfikacja z wytycznymi na poziomie organizacji dotyczącymi kwantyfikacji i raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z 2018
Część 2: Specyfikacja wraz z wytycznymi na poziomie projektu dotyczącymi ilościowego określania, monitorowania i raportowania redukcji emisji gazów cieplarnianych lub poprawy ich usuwania z 2019
Część 3: Specyfikacja zawierająca wytyczne dotyczące weryfikacji i walidacji deklaracji gazów cieplarnianych z 2019
ISO 14067:2018 Greenhouse gases Carbon footprint of products Requirements and guidelines for quantification
PL: ISO 14067:2018 Gazy cieplarniane – ślad węglowy wyrobów – wymagania i wytyczne dotyczące kwalifikacji
ed. 1, 2018
Niniejszy dokument określa zasady, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji i raportowania śladu węglowego produktu (CFP), w sposób zgodny z Międzynarodowymi Standardami oceny cyklu życia (LCA) (ISO 14040 i ISO 14044).
PN-EN ISO/IEC 27001:2023 Information security, cybersecurity and privacy protection.
PN-EN ISO/IEC 27001:2023 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności.
2023
ISO/IEC 27001 to najbardziej znana na świecie norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).
Zawiera wytyczne dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezależnie od wielkości czy sektora działalności organizacji. Promuje całościowe podejście do bezpieczeństwa informacji: weryfikację ludzi, polityk i technologii.
ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines
PL: ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne
ed. 2, 2018
Określa ogólne wytyczne dotyczące zarządzania jakością. Zawiera wspólne podejście do zarządzania każdym rodzajem ryzyka poprzez jego identyfikacje, analizę, ocenę, poprawę.
ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
PL: ISO/IEC 17025:2017 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
ed. 3, 2018
Norma określa ogólne wymagania dotyczące kompetencji, bezstronności i spójnego działania laboratoriów. Ma zastosowanie do wszystkich organizacji wykonujących działalność laboratoryjną, niezależnie od liczby personelu.
Jej celem jest zwiększenie wiarygodności wyników badań i wzorcowań prowadzonych przez laboratoria.
ISO 22000:2018 Food safety management systems. Requirements for any organization in the food chain
PL: ISO22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym
ed. 2, 2018
W tym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).
Wszystkie wymagania tego dokumentu mają charakter ogólny i mają zastosowanie do wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, niezależnie od wielkości i złożoności.

* W lutym 2024 opublikowano krótką poprawkę do wielu norm, która uwzględnia wzmiankę odnośnie działań klimatycznych 

Dodatkowo jako rozwinięcie tematu normy ISO 9001 chcieliśmy także wspomnieć o bardzo ważnej normie dla przemysłu motoryzacyjnego wydanej przez IATF.  

IATF (International Automotive Task Force), czyli organizacja zrzeszająca producentów samochodów i powiązane stowarzyszenia branżowe.  

Organizacja w celu ustandaryzowania podstawowych wymagań dotyczących systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wydała IATF 16949. Więcej informacji o tej normie poniżej.  

Nazwa podręcznika
Edycja, rok wydania
Najważniejsze elementy
Link do szkoleń
IATF 16949 – Quality management system requirements for automotive production and relevant parts organizations
PL: IATF 16949 – Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym
ed. 1, 2016
Norma opisuje wymagania dla systemów zarządzania jakością produkcji seryjnej oraz części serwisowanych w przemyśle motoryzacyjnym.
IATF 16949:2016 to standard zarządzania jakością, który jest w pełni zgodny ze strukturą i wymaganiami normy ISO 9001:2015. Nie jest to jednak samodzielny dokument. Jest wdrażany jako uzupełnienie normy ISO 9001 i ISO 9000. Norma IATF uzupełniana jest również przez specyficzne wymagania klienta oraz aktualizacje SI, które można śledzić na oficjalnej stronie IATF’u (https://lnkd.in/dGJBPnd).

Data aktualizacji wpisu: 06.06.2024

PROQUAL Management Institute
B. T. Greber Spółka Jawna

ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
e-mail: biuro@proqual.pl
tel.: +48 71 355 18 08
fax: +48 71 72 313 94
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00 Więcej
Facebook
© Copyright PROQUAL | Realizacja PROADAX
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie!

    * Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.